کابوس ذهن

 کابوس ذهن

شده در خواب کابوس ببینید و از خواب بپرید و خیس عرق و ترس باشید، چیزی در واقعیت وجود نداره ولی در فکر شما اتفاقی افتاده که برجسم شما اثر گذاشته است، شاید در طول روز از کسی یا چیزی ترسیده باشید یا ناراحت شده باشید، ولی در خواب آن موضوع وجود ندارد فقط فکر آن موضوع موجود می باشد، که جسم شما و قلب شما را وادار به تحرک و واکنش کرده است .
حالا هدفم چیه:
تکرار یک موضوع ناراحت کننده یا بر عکس شاد کننده در ذهنمان باعث پریشانی یا شادی جسممان می شود وجالب تر اینکه برعکس آن هم صادق است اگر جسمتان را شاد نگه دارید ذهنتان هم شاد می شود
موقعی که خواب بدی یا فکر ناراحت کننده ای به سراغتان آمد با خود بگویید این در ذهن من است و واقعیت ندارد و برخلاف آن فکر عمل کنید ویا اگر صبح سرحال نبودید به چند موضوع دوست داشتنی فکر کنید یا روح و جسمتان سرحال شود سریعتر راه بروید ولبخند بزنید وبه آسمان نگاه کنید مطمئنا روز شادی خواهید داشت.

  2092        1        رایگان       بازدید : 2172
بازدید : 2157
بازدید : 2093
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید