مسیر گذار از دوران دانشجويي به زندگي كاري

مسیر گذار از دوران دانشجويي به زندگي كاري

یکی اهداف مهم سایت خردمندان کمک به آسان سازی تغییر و برخورد مناسب در مواجه با تغییرات ضروری زندگی است .

هر تغییری از مسیر گذاری عبور می کند، هر چند ممکن است نوع تغییر متفاوت باشد اما اصول کلی  عبور از این  مسیر گذار ثابت است،یکی از دوران های گذار مهم در زندگی ما زمانی اتفاق می افتد که ما فارغ التحصیل شدیم و آماده می شویم که برای دوران زندگی پس از تحصیل تلاش بکنیم و دنبال درآمد مالی کسب و کار خودمان در مکانی یا سازمانی هستیم، این دوران گذار واقعا نقطه حساسی است ما تا قبل از این بیشتر در جامعه مصرف گرا بودیم ویادرآمد کمی داشتیم به اصطلاح برای پدر ومادر ها هزینه محسوب می شدیم ، اما پس ا از این می خواهیم یک تولید کننده ثروت و یا فرد درآمد زا باشیم، باید ابتدا نوع تغییر را بشناسیم و سپس برای دوران گذار اون آماده باشیم،  طی تحقیقاتم در رابطه با نحوه عبور از مسیر گذار و زمان گذار، به  مقاله جالبی از مجله دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران برخورد کردم سعی کردم تا بخش هایی از مقاله را در اختیار شما قرار بدهم در ضمن اصل مقاله را می توانید در ادامه متن دانلود نمایید:

تحليل مفهوم گذار از دوره دانشجويي به زندگي كاري: مدل هيبريد

 

گذار فرآيند تعاملي، تكاملي و اجتناب ناپذير كسب صلاحيت و توانمندي است كه نيازمنـد گذشـت زمان بوده و مبتني بر ويژگي هاي فـردي و خصوصـيات سـازماني اسـت. گـذار از دوره دانشـجويي بـه زندگي كاري، فرآيندي غيرقابل پيشبيني، پرآشوب، تنش زا، مبهم و همـراه بـا ترديـد، تـرس، بـي ثبـاتي وآسيب پذيري است كه منجر به كسب نقش هاي جديد، صلاحيت و توانمندي مي شود.

 

 

 

مسیر گذار از دوران دانشجويي به زندگي كاري

 

تحليل مفهوم گذار از دوره دانشجويي به زندگي كاري: مدل هيبريد

 گذار مفهومي پيچيده و مبهم است. گذار از دوره دانشجويي به زندگي كـاري اسـترس زا وچالش آور مي باشد. ايـن مفهـوم در حيطـه هـاي مختلـف پرسـتاري از جملـه آمـوزش، بـالين و مـديريت پرستاري اهميت زيادي دارد. به دليل وجود ابهامات زياد در زمينه اين مفهوم، مطالعـه حاضـر بـا هـدف تحليل مفهوم گذار از دوره دانشجويي به زندگي كاري با استفاده از مدل هيبريد انجام يافته است.
در اين پژوهش، تجزيه و تحليل مفهوم گذار به روش هيبريد، در سه مرحله نظري، كار در عرصه و تحليل نهايي انجام يافتدر مرحله مروري بـر مطالعـات نظـري مقـالات مـرتبط موجـود در پايگاه هاي اطلاعاتي تا سال 2012 ارزيابي و تحليل شد. در مرحله كار در عرصه، مصاحبه با پنج نفر از پرستاران تازه كار و يك سرپرستار و دو پرستار با سابقه انجام و دست نويس شد و تحليل درونمايـه اي صورت گرفت. در مرحله نهايي، از دو مرحله قبل تحليل كلي انجام گرفت.
در مرحله نظري، خصوصيات مفهوم شامل فرآيندي بودن، جـدا شـدن، ادراك فـردي، آگـاهي و الگوهاي پاسخ انساني ودر مرحله كار در عرصه مواردي چون فرآيند تكـاملي، تعـاملي، اجتمـاعي شـدن،اجتناب ناپذير بودن، كسب صلاحيت و توانمندي و داشتن محدوده زماني خاص شناسـايي شـدند. سـپس در مرحله نهايي از ادغام دو مرحله قبل، تعريف كـاملي از مفهـوم گـذار در بافـت پرسـتاري ايـران ارايـه گرديد

 

 

مسیر گذار از دوران دانشجويي به زندگي كاري

گذار به عنوان فرآيند تغيير از يك حالت يا وضعيت، به حالت يا وضعيت ديگر تعريف شده و به عنوان يـك مفهـوم محـوري و اساسـي درپرستاري مورد توجه قرار گرفتـه اسـت در زمينه پرسـتاري، گـذار بـه عنـوان دوره اي كـه پرســتاران تــازه دانــش آموختــه تحــت فرآينــد يادگيري، تطـابق و اجتمـاعي شـدن در فرهنـگ محيط كارشان قرار مي گيرند، تعريف مـي شـود تحقيقــات بسـياري نشــان داده انـد كــه پرستاران تازه دانـش آموختـه در جريان گذار نقش، با تضادهاي فراواني در محيط كار مواجه مي شوند. برخي از دانـش آموختگـان پرسـتاري قادر به تحمل چنين تضادهايي نبوده و تصـميم به ترك شغل يا حتي ترك حرفه مي گيرنـد يكي از عواقب مهم عدم توجه به پديده گـذار از نقــش دانشـجويي بــه نقــش حرف هاي در پرستاري، افـزايش شـكاف بـين نظريـه و عمـل است. اگرچه عوامل متعدد ديگري در بروز ايـن شكاف مؤثرند، اما نقش پديدهگذار در اين مورد غيرقابل انكار است در اين مورد، مطالعـات متعددي به وجود شكاف بـين انتظـارات شـغلي پرسـتاران تــازه كــار و عملكــرد واقعــي آنهــا اشاره كرده اند كه علاوه بر تحميـل هزينـه هاي بالايي براي سازمان، مي تواند منجر به احساس شكست، ناكامي، بي كفايتي، نا امني و درمانـدگي در پرستار تازه كار گـردد و زمينـه نارضـايتي شغلي و ترك خدمت او را فراهم سـازد . دانش آموخته شدن واقعه مهمي است كه گذار از آن تأثير شگرفي در زندگي فرد دارد.
 

 این فایل ها رو هم می تونید مشاهده بفرمایید:

 

توضیحات مهم نظریه تغییر با استفاده از مسیر گذار

عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه اول

عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه دوم

عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه سوم - بخش اول 
عبور از مسیر گذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه سوم - بخش دوم

لطفا مقاله کامل را  از لینک زیر دانلود نمایید

 
  2156        0        رایگان       بازدید : 2173
بازدید : 2157
بازدید : 2093
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید