جزوه امتحانی برای آزمون تایید صلاحیت مسئول کنترل کیفیت

منابع آزمون تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

سوالات آزمون تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت و محتوي آزمون تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در این جزوه است دانلودش کنید و مطالعه کنید

آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان. مدیر کنترل کیفیـت در واحـدهاي تولیـدي شخصـی اسـت کـه صلاحیت او طبق این آیین نامه به تایید موسسه می رسد و پروانه تایید صلاحیت دریافـت شرایط انتخاب مدیران کنترل کیفیت به شرح زیر تعیین می شود:

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته مرتبط؛ قبولی در آزمون کتبی به منظور تعیین سطح دانش و مهارت؛

عناوین رشته هاي تحصیلی مرتبط با فعایت واحدهاي تولیدي حداکثر هر سه سال یک بار توسط موسسه تنظیم و پس از تایید رئیس موسسه ابلاغ می شود. چنانچه رشته تحصیلی فرد متقاضی با زمینه فعالیت واحـد تولیـدي مـرتبط نبا شـد در و با تشخیص کـارگروه موضـوع مـاده (7 (مـی تواند به عنوان مدیر کنترل کیفیت پذیرفته شده و قبول مسئولیت نماید. واحدهاي تولیدي با حجم تولید اندك در مناطق محروم، می توانند بـا توجـه بـه نـوع کیفیت با مـدرك تحصـیلی فـوق دیپلم در رشته مرتبط با حداقل سه سال سابقه کار مفید انتخاب و معرفی نمایند.

برای مطالعه کامل منبع آزمون تایید صلاحیت مسئول کنترل کیفیت  لطفا متن زیر را دانلود کنید .


 برای آشنایی با روش کار کنترل کیفیت این فایل ها را هم تماشا کنید:

جلسه اول نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون

جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون

  8592        0        رایگان       بازدید : 2173
بازدید : 2157
بازدید : 2093
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید