خردمندان  >  دوره ها  >  جزییات دوره

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" دوره ای برای رشد از طریق مهم ترین عامل رشد مالی یعنی ذهن است و در این دوره اصول اساسی برای اینکه مانند ثروتمندان فکر کنیم ارائه داده می شود. لینک جلسات این دوره به مرور در زیر قرار داده می شود :

لینک اصلی دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"

 

جلسات این دوره را می توانید در لینک های زیر مشاهده نمایید:

 دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول- قسمت اول 

 دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول- قسمت دوم 

 دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول - قسمت سوم

 دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول - قسمت چهارم


  106     
نظرات شما