خردمنداندوره هاجزییات دوره

دوره رایگان حلقه های كنترل كيفيت QCC

دوره رایگان حلقه های كنترل كيفيت QCC
 
 حلقه های کیفیت
 
حلقه های كنترل كيفيت QUALITY CONTROL CIRCLEيكي از رو يكردهاي مؤثري است كه در عرصه هاي مختلف صنعتي و خدماتي بسيار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.
 
 
از ويژگي هاي مهم و منحصربفرد اين رويكرد آن است كه علاوه بر به كارگيري مؤثر تكنيك ها و ابزارهاي مورد استفاده در حوزه مهندسي كيفيت، با رویكردي خلاقانه به حوزه حل مسئله نيز پرداخته و تلاش مي كند تا با تلفيق اين دو، در قالب يك كار گروهي هدفمند به تأمين اهداف سازمان از طريق حل  مشكلات در سطوح مختلف و در نتیجه بهبود مستمر بپردازد.
 
 
حلقه های کنترل کیفیت، در سال 1962 تحت سرپرستی اندیشمندان و مهندسین ژاپن فعالیتهای خود را برای ایجاد یک فضای کاری شاد و هدفمند آغاز نمودند .هدف اولیه از ایجاد این حلقه ها افزایش بهره وری و کنترل کیفیت نبود، بلکه کارکنان به میل خود اقدام به تشکیل این هسته ها نمودند تا کارشان باهدف و ارزشمند باشد ولی به مرور زمان و با بهبود در ساختار این حلقه ها، هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی، پیشرفت داشتند و باعث افزایش بهره وری در سازمان های خود شدند. امروزه این گروههای کاری موفقیت های متعدد و چشم گیری را از طریق پیشنهادهای گروههای کاری به دست آورده اند.

حلقه های کنترل کیفیت به زبان فارسی QCC جلسه اول

حلقه های کنترل کیفیت به زبان فارسی QCC جلسه دوم

حلقه های کنترل کیفیت به زبان فارسی QCC جلسه سوم

حلقه های کنترل کیفیت به زبان فارسی QCC جلسه چهارم

حلقه های کنترل کیفیت به زبان فارسی QCC جلسه پنجم 

حلقه های کنترل کیفیت به زبان فارسی QCC جلسه ششم 

  

  2020     
نظرات شما
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید