خانه خردمندان  >  خرد جمعی >  فرا تر از خردمندان  >  سوال
سوال : داستان تاثیر گذار شماره4: برادری مثل او
این داستان از کتاب سوپ جوجه برای روح است
هادی آقاجانلو

پاسخ : #داستان_کوتاه

یکی از دوستانم بنام “پل” یک اتومبیل سواری بعنوان هدیه ی کریسمس از طرف برادر خود دریافت کرد.
شب سال نو پل از دفتر کار خود بیرون امده ومتوجه شد که یک پسربچه خیابانی فقیری اطراف ماشین پرسه میزند وباتحسین و آرزو ماشین را ورانداز میکند.
پسر فقیر پرسید: اقا این ماشین مال شماست؟؟
پل سری تکان داد وپاسخ داد: بله برادرم این ماشین رابعنوان هدیه ی کریسمس به من داده است .پسرنوجوان سخت متحیر شد وپرسید:یعنی منظور شما این است که برادر شما این ماشین را هدیه کرده وشما بابت ان پولی پرداخت نکرده اید ای کاش …… سپس مکث کرد.
البته پل میدانست که ان پسر چه ارزویی دارد .حتما ارزو میکرد که کاش چنین برادری داشت اماچیزی که پسر نوجوان گفت سرتاپای بدن پل را لرزاند وبسیار متاثرکرد.
پسر ادامه داد:ای کاش بتوانم برادری مثل او باشم .
پل باحیرت و بهت پسر را مینگریست .بی اختیار پرسید ایا مایلی یه دور بزنیم؟پسر از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید گفتت:بله من عاشق این سواریم.
بعد ازیک سواری کوتاه پسر باچشمان هیجان زده پرسید :اقا امکان دارد جلوی منزل مابرویم؟
پل لبخند کوتاهی زد باخود اندیشید من میدانم که پسر می خواهد چه کارکند.منظور او اینست که به همسایه های خود نشان دهد که می تواند باماشین سواری به منزل خود برود.
اما پل باز هم اشتباه میکرد.
پسرنوجوان گفت :ممکن است جلوی ان پله ها توقف کنید؟
از ماشین پیاده شده واز پله ها بالا دویده وچند لحظه بعد برگشت امانه باسرعت اولی بلکه خیلی ارام وبا احتیاط قدم برمیداشت. زیرا برادر کوچک معلول خود رابغل گرفته وحمل میکرد .
برادرش را روی اخرین پله نشاند سپس اورا تنگ در اغوش کشیده و به ماشین اشاره کرد:”بادی” ببین اینجاست .درست مثل اونی که بالای پله ها برات تعریف کردم.
برادر او برایش هدیه کریسمس داده وخودش حتی یک سنت هم از بابت ان پرداخت نکرده. یه روزی من هم حتما یکی مثل این رابرایت هدیه خواهم داد.بعد از ان تو خودت میتوانی تمام چیزهای قشنگی که درمورد کریسمس گفتم از ان پنجره بینی.
پل پیاذه شد وپسر معلول را بغل کرده ودر صندلی جلوی ماشین سوار کرد و برادر بزرگتر با چشمان شاد وهیجان زده در کنار او نشست.
سه نفری تعطیلات خاطره انگیز کریسمس را شروع کردند.
در ان شب کریسمس پل به منظور مسیح پی برد که می گفت:
“مقدس ترین کارها بخشش و صدقه است”.

هادی آقاجانلو