خانه خردمندان  >  خرد جمعی >  خرد صنعت ساز  >  سوال
سوال : وظیفه یک مدیر فروش چیست؟
اگر وظایف دیگری به ذهنتان می‌رسد بنویسید
هادی آقاجانلو

پاسخ :

✅ وظايف مدير فروش چيست؟

✔️ اساساً وظايف مدير فروش نيز همانند هر مدير ديگري شامل برنامه ريزي، سازماندهي، گزينش نيروي انساني و انگيزش، هدايت و كنترل نيروهاي تحت سرپرستي خود مي باشد.

📌 مدير فروش بايد اهداف فروش را مشخص كند و اين اهداف را با اهداف بازاريابي و اهداف كل شركت هماهنگ سازد. بعبارت ديگر، اهداف بازاريابي شركت به اهداف فروش تبديل مي شوند. اهداف فروش نيز حجم فروش را با توجه به هر خط توليد تعيين مي كند. اهداف فروش را مي توان برحسب مبالغ فروش يا واحدهاي فروش رفته تعيين كرد. اين اهداف را مي توان برحسب مناطق فروش، انواع مصرف كنندگان و دوره هاي زماني نيز تقسيم بندي كرد.

✔️ بعلاوه اهداف را مي بايست همواره ارزيابي، نظارت و كنترل كرد و در صورت لزوم آنها را تعديل نمود، تا از طريق فروش، سودكافي حاصل گردد.

✅ مدير فروش همچنين بخشي از اوقات خود را جهت رسيدگي به موارد زير اختصاص مي دهد :

1) گزينش و استخدام افراد مورد نياز براي تكميل نيروي فروش

2) فراهم نمودن امكانات جهت آموزش كافي براي نيروي فروش خود

3) اطمينان از اينكه سياستها و برنامه هاي حقوق و دستمزد موجب انگيزش جهت فروش بيشتر در پرسنل فروش مي شود.

4) ارزيابي هر چند وقت يكبار از عملكرد نيروي فروش.
هادی آقاجانلو