خرد جمعی شروع پیشرفت

دوستان عزیز همه ما این جمله را شنیده ایم که همه چیز را همگان دانند، همه ما اطلاعات وعلمی داریم که در دیگران شاهد در حد وحدود ما نباشد، در سایت خردمندان بخشی به نام خرد جمعی وجود دارد که در آن قسمت می توانید نظراتتان را و سوالاتتان را باهم دیگر در میان بگذارید.

همه ی ما می توانیم از عقل کل و خرد کل مردم استفاده کنیم شما می توانید در قسمت خرد جمعی فعالیت کنید وبا خردمندان همراه باشید

آدرس قسمت خرد جمعی :

kheradmandan.com/Forum