گزارش کار فروردین و اردیبهشت ماه سال 98 سایت خردمندان

گزارش کار فروردین و اردیبهشت ماه سال 98 سایت خردمندان

سلام دوست عزیز سایت خردمندان، با آرزوی قبولی طاعات در این ماه عزیز و تشکر بابت عضویت و حضورتان در سایت خردمندان، گزارش فعالیت‌های فرودردین و اردیبهشت سایت خردمندان را خدمت شما ارائه می‌کنیم

مهم‌ترین نکته این گزارش کار

مرحله چهارم دوره ساخت و پرورش یک ذهن ثروتساز که شامل الگوی عملی ثروتسازی است تا اتمام جلساتش با تخفیف 50 درصدی در سایت قرار می گیرد، لطفا سری به آن بزنید 

سایر گزارش‌ها

                

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دستورالعمل قطعی ثروتمندشدن - مرحله چهارم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروتساز، بخش اول

به آدرس                          https://www.kheradmandan.com/Talk/232          

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دستورالعمل قطعی ثروتمندشدن - مرحله چهارم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروتساز، بخش دوم

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Talk/10232        

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دستورالعمل قطعی ثروتمندشدن - هفته اول

به آدرس                          https://www.kheradmandan.com/Talk/10233             

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دستورالعمل قطعی ثروتمندشدن - هفته دوم

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Talk/10234        

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دستورالعمل قطعی ثروتمندشدن - هفته سوم

به آدرس                            https://www.kheradmandan.com/Talk/10235       

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دستورالعمل قطعی ثروتمند شدن- هفته چهارم

به آدرس                            https://www.kheradmandan.com/Talk/10236

 قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دستورالعمل قطعی ثروتمند شدن- هفته پنجم

به آدرس                             https://www.kheradmandan.com/Talk/10237     

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم- قسمت پنجم

به آدرس                             https://www.kheradmandan.com/Talk/10238

 قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دستورالعمل قطعی ثروتمند شدن- هفته ششم

به آدرس                              https://www.kheradmandan.com/Talk/10239

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دستورالعمل قطعی ثروتمند شدن- هفته هفتم

به آدرس                              https://www.kheradmandan.com/Talk/10240

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دستورالعمل قطعی ثروتمند شدن- هفته هشتم

به آدرس                               https://www.kheradmandan.com/Talk/10241

قرار گرفتن فال متنی، باد بیداری در زندگی، شروعی برای از نو بزرگ شدن  

به آدرس                              https://www.kheradmandan.com/Articles/134               

قرار گرفتن فال متنی، دوره رونق تولید ( قسمت اول- سیستم سالم)                                                  

به آدرس                              https://www.kheradmandan.com/Articles/135                

قرار گرفتن فال متنی، دوره رونق تولید ( قسمت دوم- فروش بلدید؟)

به آدرس                              https://www.kheradmandan.com/Articles/136                

قرار گرفتن فال متنی، دوره رونق تولید ( قسمت سوم- هدف تولید است نه دورهمی نه دلسوزی!)

به آدرس                             https://www.kheradmandan.com/Articles/137                

قرار گرفتن فال متنی، بهترین داستان‌های انگیزشی موفقیت، داستان شماره 1- باور کن ارباب لازم نداری

به آدرس                              https://www.kheradmandan.com/Articles/138                

قرار گرفتن فال متنی، بهترین داستان‌های انگیزشی موفقیت، داستان شماره 2- قاتل خودت هستی!!!

به آدرس                             https://www.kheradmandan.com/Articles/139                

قرار گرفتن فال متنی، بهترین داستان‌های انگیزشی موفقیت، داستان شماره 3- نه هیس! من اسیر جهان نیستم!

به آدرس                            https://www.kheradmandan.com/Articles/140                

قرار گرفتن فال متنی، بهترین داستان‌های انگیزشی موفقیت، داستان شماره 4- روزه گرفتن من چه نفعی داره؟

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Articles/141                

قرار گرفتن فال متنی، بهترین داستان‌های انگیزشی موفقیت، داستان شماره 5- برای هرکسی بیش از اندازه به خودت فشار نیار!

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Articles/142                

قرار گرفتن فال متنی، تخصص، بهترین داستان‌های انگیزشی موفقیت، داستان شماره 6- جدی بگیر! خیلی هم جدی بگیر!

به آدرس                          https://www.kheradmandan.com/Articles/143               

قرار گرفتن فال متنی، بهترین داستان‌های انگیزشی موفقیت، داستان شماره 7- مدل فکر کردنت رو عوض کن!

به آدرس                         https://www.kheradmandan.com/Articles/144               

قرار گرفتن فال متنی، دوره رونق تولید ( قسمت چهارم- پول پول نکنید، پول حرف آخر را می‌زند!)

به آدرس                          https://www.kheradmandan.com/Articles/145                

 

  هادی آقاجانلو

 

 

لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید