بخشی از جلسه چگونه مدیر کنترل کیفیت نمونه بشویم


متولی امر کیفیت در واحدهای تولیدی سازمان استاندارد است و هرساله در همایش‌هایی از کارشناسان کنترل کیفیت نمونه و واحدهای تولیدی نمونه تقدیرهایی را به عمل می‌آورند، انتخاب مدیر کنترل کیفیت نمونه و واحدهای نمونه طبق ضوابط خاص و فرم‌های خاصی انتخاب می‌شود

 جلسه کامل را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.

 دانلود فرم ها و ضوابط و فرآیند انتخاب مدیر کنترل کیفیت  لطفا کلیک کنید

 

  672        mp4        4:48 min                0        رایگان


49:00
بازدید : 6506
1:30:00
بازدید : 4143
8:25min
بازدید : 3728
4:41min
بازدید : 3333
2:56min
بازدید : 2885
24 min
بازدید : 2588
12:42min
بازدید : 2301
12:20min
بازدید : 1835
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید