دکتر علیرضا نبی


دوستان خردمندم 
بخشی از داستان زندگی دکتر نبی را خوب تماشا کنید  

دکتر نبی هم کسب وکار راه اندازی کرده و هم افرادی رو استخدام می کنه که ماها اصلا استخدامشون نمی کنیم .

ایشان کار آفرینی با دل بسیار بزرگ هستند.
 

  4127                                1        رایگان