خانه خردمندان  >  خرد جمعی >  سوالات مسابقه

1- اگر از شروع و راه اندازی کسب و کار خودتان  تا رساندن به درآمد  پایدار با مبلغ کم مطلبی دارید، بنویسید
به بهترین مطلب جایزه مناسبی اعطا خواهد شد 

کد تایید